สมเด็จพระสังฆราช ประทานชุดและอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ยากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เสด็จออกบริเวณหน้าตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดประทานพระวโรกาสให้ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำผู้แทนสถานีกาชาดที่ ๒ สุขุมาลอนามัย กลุ่มจิตอาสาเส้นด้าย ศูนย์พักคอย วัดอินทรวิหาร เฝ้ารับประทานชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หน้ากากอนามัย เสื้อกาวน์กันน้ำ และสิ่งของซึ่งสาธุชนได้ร่วมจัดหาและมอบแก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยเสด็จพระกุศลตามโครงการในพระดำริ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ยากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙